Gemeenten

De zorgplicht voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) valt vanaf 1 januari 2015 onder de gemeenten. Gemeenten hebben de taak om deze dyslexiezorg te organiseren en te financieren.

Wat is dyslexie?

Een kind met dyslexie heeft ondanks een normale intelligentie ernstige problemen met lezen en spellen. Het is een hardnekkig probleem dat zich voordoet bij alle vakken waarbij taalvaardigheid een rol speelt.

Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

Op grond van de Jeugdwet moet de gemeente kinderen ondersteunen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Enkelvoudig betekent dat het kind naast de dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornis heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en -behandeling (comorbiditeit). Voor kinderen bij wie sprake is van problemen naast de dyslexieklachten (bijvoorbeeld dyslexie in combinatie met ADHD of een spraak-taalstoornis), is een intensiever behandel- of begeleidingstraject nodig. Lees de Factsheet Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en de Factsheet Protocol en Veldnorm voor meer informatie.

OBD Noordwest werkt samen met u aan succesvolle dyslexiezorg. Wij:

  • bieden gespecialiseerde zorg bij diagnose en behandeling van dyslexie
  • hebben het keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie
  • zijn aangesloten bij Onderwijszorg Nederland (ONL)
  • hebben gekwalificeerde en geregistreerde GZ psychologen, orthopedagogen, (jeugd)psychologen en logopedisten in dienst
  • beschikken over behandellocaties in heel Noord-Holland
  • hanteren strenge toelatingseisen voor behandeling
  • onderhouden  een nauwe samenwerking met scholen en samenwerkingsverbanden

In onze dyslexiezorg staat het individuele kind centraal. Het kind, de behandelaar, de ouders en de leerkracht zorgen samen voor een succesvolle dyslexiebehandeling. Een goede samenwerking met scholen en gemeenten is hierbij cruciaal.