Dyslexiezorg onder de Jeugdwet

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Met deze wet valt dyslexiezorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Kernpunten dyslexiezorg onder de Jeugdwet

  • scholen zijn verantwoordelijk voor de signalering en begeleiding van kinderen met dyslexie
  • de gemeente is verantwoordelijk voor dyslexiezorg bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED); dyslexie zonder bijkomende stoornissen die belemmerend zijn voor de behandeling
  • landelijk gaat het om ongeveer 6.000 nieuwe kinderen met EED per jaar van de 14.000 kinderen met dyslexieklachten
  • de samenwerkende partners bij dyslexiezorg zijn gemeente, scholen en zorgaanbieders
  • dyslexiezorg wordt uitgevoerd door geregistreerde zorgaanbieders
  • de kwaliteitsinstituten monitoren de kwaliteit van dyslexiezorg
  • voor het overgangsregime geldt dat leerlingen die voor 1 januari 2015 in zorg zijn, deze zorg op grond van de continuïteit van zorg behouden. De eerste drie jaar na invoering van de Jeugdwet hanteren gemeenten in ieder geval de nu bestaande diagnose behandelcombinaties (DBC’s) als basis van de behandeling
  • samenwerking tussen scholen en gemeenten is cruciaal voor dyslexiezorg op een goed niveau

Bron: Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet (februari 2014)