Rol scholen

De school is de eerst verantwoordelijke om kinderen lees- en spellingonderwijs te bieden. De ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingproblemenen dyslexie maakt onderdeel uit van de basisondersteuning die elke school biedt. De Jeugdwet biedt  scholen de mogelijkheid om kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) te verwijzen naar specialistische dyslexiezorg. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van deze zorg.

Scholen zijn verantwoordelijk voor:

  • Signalering: vroegtijdige signalering van lees- en spellingproblemen is belangrijk. In het dossier wordt opgenomen dat er sprake is van een (ernstige) achterstand die mogelijk door dyslexie veroorzaakt wordt
  • Begeleiding: de school ondersteunt de individuele leerling na signalering van lees- en spellingproblemen en mogelijke dyslexie. In de protocollen ‘Leesproblemen en dyslexie’ staat beschreven hoe deze begeleiding vormgegeven dient te worden
  • Doorverwijzing: als de begeleiding van de school onvoldoende resultaat biedt of de leerling onvoldoende profiteert van de geboden hulp, is doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg aan de orde. Diagnostisch onderzoek kan uitwijzen of er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) en of de leerling in aanmerking komt voor specialistische behandeling

Ongeacht de uitkomst van het onderzoek blijft de school verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding.