Aanmelden

Een aantal gemeenten vraagt van ouders dat zij de aanvraag voor dyslexiezorg melden bij de gemeente (vaak via het wijkteam). Er zijn ook gemeenten waar ouders (en school) de aanvraag eerst naar de gemeente (het wijkteam) dienen te sturen. De gemeente moet dan akkoord geven voordat OBD Noordwest met een onderzoek mag starten. OBD Noordwest heeft contracten afgesloten met alle gemeenten in de regio. Informeer bij uw gemeente welke procedure zij volgt.

Uw kind meldt u aan op de website van OBD Noordwest via het aanmeldformulier. Daarna ontvangt u een vragenlijst en vragen we u eventueel om aanvullende informatie.

De school dient een volledig ingevuld leerlingdossier aan te leveren. Wanneer wij de benodigde informatie hebben ontvangen, beoordelen we of de aanvraag aan de criteria voldoet. Als uw kind in aanmerking komt voor onderzoek, wordt u uitgenodigd een afspraak te maken. Wanneer uw kind niet in aanmerking komt, ontvangt u een bericht van afwijzing.

Leerlingdossier

Wanneer uw kind voor specialistische dyslexiezorg, vergoed door de gemeente, in aanmerking wil komen, moet aangetoond worden dat er op school gewerkt is aan de lees- en spellingproblemen. Dit doet de school door middel van het leerlingdossier. Dit leerlingdossier bevat de volgende informatie:

  1. basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem 
  2. beschrijving van het lees- en spellingprobleem 
  3. signalering lees- en spellingproblemen: datum afname, gebruikte toets, ruwe score, normscore (meetmoment)
  4. omschrijving van de geboden begeleiding (doelen van de extra begeleiding, duur, inhoud, organisatievorm en begeleider) 
  5. resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en normering (beschrijf het effect van de begeleiding: vooruitgang in maanden en een korte beschrijving van het begeleidingsproces)
  6. vaststelling van toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep, met vermelding van gebruikte toetsen en normcriteria (meetmoment)
  7. argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie: aantonen van didactische resistentie na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit 
  8. indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen. Het dossier dient te worden getekend door de directeur namens het bevoegd gezag

Uitsluitend een volledig ingevuld leerlingdossier wordt in behandeling genomen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 0229 - 25 93 83 of onldyslexie@obdnoordwest.nl

Na ontvangst van uw aanmelding, de door u ingevulde vragenlijst en het leerlingdossier, wordt beoordeeld of uw kind aan de criteria voldoet om voor vergoeding van het onderzoek in aanmerking te komen. Ouders en school worden hierover zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld.

Vergoedingen

De zorgplicht voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet waarmee gemeenten de taak hebben om deze dyslexiezorg te organiseren en te financieren. Het kan voorkomen dat gemeenten een eigen bijdrage vragen van de ouders. Wij adviseren u hiervoor bij uw gemeente navraag te doen.