Aanmelden

Een aantal gemeenten vraagt van ouders dat zij de aanvraag voor dyslexiezorg bij hen melden (vaak via het wijkteam). Er zijn ook gemeenten waar ouders (en school) de aanvraag eerst naar de gemeente (het wijkteam) dienen te sturen. De gemeente dient dan akkoord te geven voordat wij met een onderzoek mogen starten. Het gaat hier om de gemeentes Hoorn en Schagen. In de gemeente Waterland loopt de aanmelding voor dyslexiezorg via Samenwerkingsverband Waterland (contactpersoon de heer Chruf van Kempen).

Wij hebben contracten afgesloten met alle gemeenten in de regio boven het Noordzeekanaal. Informeer bij uw gemeente welke procedure zij volgt.

U kunt uw kind aanmelden aan op onze website via het aanmeldformulier. Aansluitend ontvangt u een vragenlijst. Eventueel vragen wij om aanvullende informatie.

Leerlingdossier

De school dient een volledig ingevuld leerlingdossier aan te leveren. Wanneer wij de benodigde informatie hebben ontvangen, beoordelen we of de aanvraag aan de criteria voldoet. Als uw kind in aanmerking komt voor onderzoek, nemen wij contact met u op. Wanneer uw kind niet in aanmerking komt, ontvangt u en de school van uw kind een bericht van afwijzing.

Wanneer uw kind voor specialistische dyslexiezorg, vergoed door de gemeente, in aanmerking wil komen, moet aangetoond worden dat er op school gewerkt is aan de lees- en spellingproblemen. Dit doet de school door middel van het leerlingdossier. Dit leerlingdossier bevat de volgende informatie:

  1. basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem 
  2. beschrijving van het lees- en spellingprobleem 
  3. signalering lees- en spellingproblemen: datum afname, gebruikte toets, ruwe score, normscore (meetmoment)
  4. omschrijving van de geboden begeleiding (doelen van de extra begeleiding, duur, inhoud, organisatievorm en begeleider) 
  5. resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en normering (beschrijf het effect van de begeleiding: vooruitgang in maanden en een korte beschrijving van het begeleidingsproces)
  6. vaststelling van toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep, met vermelding van gebruikte toetsen en normcriteria (meetmoment)
  7. argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie: aantonen van didactische resistentie na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit 
  8. indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen. Het dossier dient te worden getekend door de directeur namens het bevoegd gezag

Uitsluitend een volledig ingevuld leerlingdossier wordt in behandeling genomen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 0229 - 25 93 83 of onldyslexie@obdnoordwest.nl

Na ontvangst van uw aanmelding, de door u ingevulde vragenlijst en het leerlingdossier, wordt beoordeeld of uw kind aan de criteria voldoet om voor vergoeding van het onderzoek in aanmerking te komen. Ouders en school worden hierover zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld.

Vergoedingen

De zorgplicht voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet waarmee gemeenten de taak hebben om deze dyslexiezorg te organiseren en te financieren. Het kan voorkomen dat gemeenten een eigen bijdrage vragen van de ouders. Wij adviseren u hiervoor bij uw gemeente navraag te doen.