Leerlingdossier

De school is de eerst verantwoordelijke om kinderen lees- en spellingonderwijs te bieden. De ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie maakt onderdeel uit van de basisondersteuning die elke school biedt. De Jeugdwet biedt scholen de mogelijkheid om kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) te verwijzen naar specialistische dyslexiezorg. In het leerlingdossier toont de school aan dat er voldoende zorg is besteed op zorgniveau 2 en 3. 

Het leerlingdossier bevat de volgende informatie:

 • leerling- & schoolgegevens en ondertekening namens bevoegd gezag
 • beschrijving lees- en spellingsproblemen
 • argumentatie vermoeden van ernstige dyslexie
 • begeleiding na meetmoment 1 en meetmoment 2
 • typering van de leerling
 • uitdraai van volledig leerlingvolgsysteem
 • groepsplannen of handelingsplannen

En indien van toepassing:

 • verslag intelligentieonderzoek
 • verslag vaststelling comorbiditeit
 • verklaring arts wanneer sprake is van comorbiditeit (stabiele situatie is bereikt en/of medicatie is goed ingesteld etc.)
 • overige relevante documenten

Uitsluitend complete leerlingdossiers worden in behandeling genomen.

Download het ONL Leerlingdossier en de Richtlijnen bij het invullen:

Onlangs heeft het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) een nieuwe handreiking en richtlijn gepubliceerd. Deze zijn beide verwerkt in onze richtlijnen bij het invullen van het ONL Leerlingdossier:

Voor consultatie bij het invullen van het leerlingdossier of informatie over dyslexie kun je contact opnemen met Lisette Assendelft: