Leerlingdossier

De school is de eerstverantwoordelijke om kinderen lees- en spellingonderwijs te bieden. De ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie maakt onderdeel uit van de basisondersteuning die elke school biedt. De Jeugdwet biedt scholen de mogelijkheid om kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) te verwijzen naar specialistische dyslexiezorg. In het leerlingdossier toont de school aan dat er voldoende zorg is besteed op zorgniveau 2 en 3.

Het leerlingdossier bevat de volgende informatie:

 • leerling- & schoolgegevens en ondertekening namens bevoegd gezag
 • beschrijving lees- en spellingproblemen
 • argumentatie vermoeden van ernstige dyslexie
 • begeleiding na meetmoment 1 en meetmoment 2
 • typering van de leerling
 • uitdraai van volledig leerlingvolgsysteem
 • groepsplannen of handelingsplannen

Indien van toepassing aangevuld met:

 • verslag intelligentieonderzoek
 • verslag vaststelling comorbiditeit
 • verklaring arts (wanneer er bij comorbiditeit een stabiele situatie is bereikt en/of medicatie goed is ingesteld)
 • overige relevante documenten

Download het ONL Leerlingdossier en de Richtlijnen voor het invullen:

Uitsluitend complete leerlingdossiers worden in behandeling genomen.

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) heeft een nieuwe handreiking en richtlijn gepubliceerd. Deze zijn beide verwerkt in bovengenoemde richtlijnen bij het invullen van het ONL Leerlingdossier:

Voor consultatie bij het invullen van het leerlingdossier of informatie over dyslexie kun je contact opnemen met Lisette Assendelft: